Политика на
поверителност

Начало » Политика на поверителност

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.
Настоящите Условия за ползване регулират използването и участието от Ваша страна в лоялната програма на LIFTKOM AD . Когато се присъединявате към лоялната програма на LIFTKOM AD или се възползвате от преимуществата на програмата, Вие се съгласявате с тези условия.

Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него: Администратор на предоставяните от клиента лични данни е :
LIFTKOM AD, ЕИК: BG 202155371, със седалище и адрес на управление: България, гр.София 1000, кв. Лозенец , ул.” Кр. Сарафов „ № 45 офис 1 , тел: 02 49 50 493, със седалище на фабрика за асансьори ЛИФТКОМ АД : гр. Шумен, бул. Ришки проход № 219, тел: 054 831 855, e-mail: office@liftkom.com

1. Лични данни

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
Във връзка с предоставяните Услуги Организаторът на Програмата обработва информация относно следните категории данни:
• Име и Фамилия;
• Телефонен номер;
• адрес на електронна поща;

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте
Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез участие в Програмата. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, Организаторът ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.
а/ Регистрация – Ползването на привилегиите, описани в „Нива в Програмата“ от Общи условия на Програмата е възможно след регистрация. За да се регистрирате в Програмата, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес и телефонен номер.
б/ Данни, съхранявани във Вашия акаунт – Привилегиите, от които ще може да се възползвате, като участник в Програмата изискват съхранение във Вашия акаунт информация за направените от Вас покупки в магазините на Организатора. Организаторът съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.
в/ Кореспонденция, жалби и сигнали – С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Организатора, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на Организатора, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Организатора съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.
г/ Специални категории (чувствителни) данни – Услугите на Организатора и привилегиите, като участник в Програмата не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.
д/ Други данни – Организаторът може да обработва и други данни, отнасящи се до участник в програмата, в случаите, когато участникът предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта или отговаряне на анкети, и др.

3. Цели за обработване на лични данни

Организаторът събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията, които могат да бъдат:

3.1 Регистрация в лоялната програма
Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Участника и Организатора на Програмата, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяните и ползването на специални привилегии на Програмата, достъпни и чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с участника, включително по електронна поща и SMS, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването на участника за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

3.2 Легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на Организатора и/или трети лица, като други потребители, и др. Тези цели включват:
• Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от страна на участник в Програмата и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
• Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.
• Осъществяване на комуникация с участника, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
• Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
• Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Организатора, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите участници в Програмата и ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

3.3 Законови задължения
Целите, свързани със спазване на законови задължения на Организатора, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Организатора да уведомява участниците за различни обстоятелства, свързани с права им, с предоставяните Услуги или със защитата на данните на участниците и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

3.4 Изрично съгласие
Данните на участниците в Програмата могат да бъдат обработвани на базата на тяхното изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.
• Абонаменти за електронен бюлетин –Получава на посочения от участника имейл адрес известия за нови стоки/услуги, промоции, актуални оферти, маркетингови проучвания и изпращане на рекламни материали;
• Абонаменти за текстови съобщения (SMS) – Получаване на посочения от участника телефонен номер известия за нови стоки/услуги, промоции, актуални оферти, маркетингови проучвания и изпращане на рекламни материали;
• Изготвяне на подходящи за участника предложения за продукти/услуги на Организатора;
• Изготвяне на подходящи за участника предложения за продукти/услуги от партньори на Организатора.
Правното основание за обработването на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно – субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели;
Обработването на личните данни, предоставени от лице регистрирано в Програмата с попълване на регистрационен талон за регистриране в Програмата, включва следните дейности: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване, извършвани чрез автоматични или други средства.

4. Предоставяне на информация

Достъпът до вашите лични данни е ограничен до необходимостта за това.

4.1. Доставчици и подизпълнители
Организаторът използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване и др. При работата си с подизпълнители и доставчици Организаторът изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия. Лична информация на участниците може да бъде изпратена и съхранявана в страни извън страната, които се намират и извън Европейското икономическо пространство и в Обединеното кралство.

4.2. Трети лица
Личните данни на участника в програмата могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато Организаторът получили изрично съгласие, на участника, за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Организатора и/или други потребители на Услугите.

4.3. Собственост и промяна на собственост
Собствениците на Организатора при упражняването на собственическите им права да могат да се запознават в необходимата степен със съобщените от участник в Програмата лични данни; В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

5. Срок на съхранение

Съхранението и обработването на данните на участник в Програмата важи за времетраенето на клиентската програма. При прекратяване на клиентската програма Организаторът в срок не по-дълъг от тридесет дни унищожава личните данни или ги анонимизира при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка;
В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

6.1. Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да информира участниците в Програмата подробно за обработването на лични им данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп.
Участникът в програмата има право да изиска и да получи потвърждение от Организатора дали се обработват личните му данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата на участника в програмата във връзка с това, по реда и при условията, описани в чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679;

6.3. Право на коригиране.
Участникът в програмата има право да изиска от администратора да коригиране обработваните от него лични данни, в случай че те са непълни или неточни, по реда и при условията, описани в чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679;

6.4. Право на изтриване.
Участникът в програмата има право да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение, по реда и при условията, описани в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;
В случай че желае, участникът в програмата, има възможност да закрие неговия акаунт по всяко време, в търговската мрежа на Организатора или по пощата, на адрес: office@liftkom.com.

След заявяване на отказ от участие в Програмата, акаунтът на участника заедно с всички негови данни и натрупани суми ще бъде заличен в рамките на 10 работни дни след изпращането на отказа.
• С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж раздел “Срок на съхранение”.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни, ако са налице основания за това, предвидени в Регламента.

6.6. Право на преносимост на данните.
Участникът в Програмата има право да получи личните данни, които е предоставил и които се отнасят за него, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използва тези данни за друг администратор по преценка на участника.
Важно: Отговорността за съхранението на експортирани данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло на участника в програмата.

6.7. Право на оттегляне на съгласие.
Участникът в Програмата има право на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието на участник в Програмата не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието на участник в Програмата може да стане в търговската мрежа на Организатора или по пощата, на адрес: София 1000, кв. Лозенец , ул.” Кр. Сарафов „ № 45 офис 1 , тел: 02 49 50 493, със седалище на фабрика за асансьори ЛИФТКОМ АД гр. Шумен, бул. Ришки проход № 219 , тел: 054 831 855, e-mail: office@liftkom.com.

При услуги като абонамента за обяви по имейл или SMS, абонирането за които става на базата на желанието на участника (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).
Организатора няма да бъде в състояние да осигуря използването на клиентски номер по предназначение, поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от клиентския договор. Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочена в т.3.4 от настоящата ще има за резултат това, че Организатора няма да може да изпраща на участника в Програмата съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактуват с него по въпроси, свързани с лоялната програма по електронен път, на посочената от участника молба електронна поща. Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочена в т. 3.4 ще има за резултат това, че Организатора няма да може да контактува с участника в Програмата по въпроси, свързани с лоялната програма, на посочения от участника телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

6.8. Право на възражение.
Участникът в Програмата има право да възрази по отношение на обработване на личните му данни.
В случай на постъпване на такова възражение Организаторът ще разгледа постъпилото искане и ако е основателно, ще го изпълни. Ако счете, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще информира участника за това.

6.9. Право на жалба до надзорен орган.
Участникът в Програмата, който смята, че е налице нарушаване на правилата за защита на личните данни, може да подаде жалба до Комисията за защитата на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

6.10 Предоставянето на посочените лични данни е изискване, необходимо за регистриране на участник в Програмата. При заявка за участие в Програмата, кандидатът трябва да попълни всички лични данни, посочени в Молбата за регистрация, както и да отбележи, че е съгласен с обработването на личните му данни за участието му в лоялната програма на LIFTKOM AD на негово име. Ако тези полета са непопълнени, Организатора не е длъжен да впише участника в Програмата.

7. Съществуване на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните:

Организаторът изпраща автоматизирано имейл съобщение в следните случаи:
а/ в рамките на две седмици след като участникът е се е присъединил към Политиката за Защита на лични данни на Физически лица –крайни потребители.

8. Длъжностното лице по защита на данните

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на лични данни на участник в Програмата, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на Организатора.